پروژه اجرای کفپوش اپوکسی بافتدار کارخانه فراوری ساخت

 

پروژه کفپوش اپوکسی بافتدار اجرا شده توسط تیم آریو رنگ دماوند در کارخانه فراوری ساخت.