این عکس ها مربوط به اجرای کفپوش اپوکسی صنعتی در شهر رشت می باشد.