پروژه کفپوش اپوکسی صنعتی اجرا شده در چاپخانه

در صنایع چاپ و نشر به جهت حساسیت دستگاه ها استفاده از کفپوش اپوکسی آنتی داست (ضد گرد و غبار) پیشنهاد میگردد.