اتمام پروژه کفپوش اپوکسی الکترواستاتیک اجرا شده در کرج

الکتریسیته ساکن در برخی محیط های صنعتی میبایست هدایت و تخلیه شود لذا استفاده از کفپوش کانداکتیو که هادی الکتریسیته ساکن محیط میباشد حائز اهمیت میشود، با استفاده از شبکه بندی مسی در زیر کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک مسیر حرکت و خروج الکتریسیته مشخص میشود، روکش اپوکسی صیقلی مورد استفاده دارای الیاف کربن میباشد که به واسطه الیاف کربن موجود، الکتریسیته ایجاد شده به شبکه بندی مسی منتقل میشود.

اجرای این پروژه در جاده مخصوص کرج هست که تولید کننده قطعات الکترونیکی میباشند.

اپوکسی که در تصاویر مشاهده میکنید سه میل اپوکسی با رال رنگی دلخواه کارفرما میباشد.