پروژه تولید نیروی جنوب شرق صبا

پروژه تولید نیروی جنوب شرق صبا در چابهار توسط متخصصان آریو رنگ انجام شد.