پروژه نحوه اندازه گیری مقاومت الکتریکی کفپوش اپوکسی

پس از اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک، شرکت آریو رنگ دماوند، متخصصان خود را برای بازدید میفرستد تا از کیفیت نهایی اجرا اطمینان حاصل کند و سلامت کار اجرا شده را بررسی کند.

این عکس ها مربوط به نحوه اندازه گیری مقاومت الکتریکی سطح با دستگاه میگر هست که مربوط به کفپوشهای اپوکسی آنتی استاتیک هست.