نحوه اندازه گیری مقاومت الکتریکی کفپوش اپوکسی

پس از اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک ، شرکت آریو رنگ دماوند ، متخصصان خود را برای بازدید میفرستد تا از کیفیت نهایی اجرا اطمینان حاصل کند و سلامت کار اجرا شده را بررسی کند .

این عکس ها مربوط به نحوه اندازه گیری مقاومت الکتریکی سطح با دستگاه میگر هست که مربوط به کفپوشهای اپوکسی آنتی استاتیک هست .